#htmlcaption1 Go UP! Pure Javascript. No jQuery. No flash. #htmlcaption2 Stay Connected

හතරවන මිහිඳු රජුගේ මිහින්තලේ පුවරු ලිපිය


මිහින්තලේ ඇති සියලුම සෙල්ලිපි අතරින් දීර්ඝතම සහ වැදගත් වුත් ලේඛනයක් වනුයේ ක්‍රි ව 10 වන සියවසට අයත් හතරවන මිහිඳු රජුගේ මිහින්තලේ පුවරු ලිපියයි කොටස් දෙකකින් සමන්විත මෙම ලිපියේ පළමු කොටසින් චේතියගිරි විහාරයේ අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව හා භික්ෂුන් විසින් පිළිපැදිය යුතු චාරිත්‍ර චාරිත්‍ර හා භික්ෂුන් වහන්සේලාට රජයෙන් කල සැළකිලි ආදිය ගැන තොරතුරු ඇතුලත් වේ එහි දෙවන කොටසින් ආරාමයේ සේවකයන්ට ගෙවිය යුතු වැටුප් හා විහාරයට අයවිය යුතු බදු ආදිය ගැන විස්තර වේ 

පුවරුව ඒ

1 සිරිබර් කැත කුල කොත් ඔකාවස් රජ්පරපුරෙන් බට්කැතඋසබ් අබහය්සල මෙවන් මහර

2 ජ්හට් එමෙ කුලෙන් සමජෑය් දෙව්ගොන් බිසෙව් රැජ්න  කුසැ ඉපැදැ ඈපා මහයා සිරි වින්දැ පිළිවෙළැ

3 සෙය් රජ්වැ තුමා සිරින් ලක්දිව් පහයමින් සිටැ සිරි සඟ්බොයිඅබහය් මහරජ්හු තුමා සත්

4 ලැගු සොළොස්වන හවුරුදු යෙහි වප් සන්ද් පුන් මස්හි දස පක් දවස් සෙය්ගිරි වෙහෙර්හි ඉසාඅ

5 බහය්ගිරිවෙහෙර්හි ඉසා වසන බහබික්සග්හිමියන් මහසෙන්වා කරය් තුමා බෑ වත්හිමිය

6 ත් සෙය්ගිරි වෙහෙර්හි පෙරෙ තුබුසිරිත් නිජ අබයහ් ගිරි වෙහෙර්හි සිරිත්නිජ රුස්වා ගෙනැ මෙ වෙ

7 හෙරට් මෙ සිරිත් තුබුව වටීනිසියන්හා සසැන්දැමෙ  වෙහෙරැ වසන මහබික්සඟ් හිමියනට් ඉසා

8 කැමියනට ඉසා දස්නට් ඉසා කටැයුතු ඉසා ලබනු දියඅ යුතු සෙ ඉසා විවරුණෙත් එක් සෙ කොට් මෙ

9 සිරිත් තබන ලදි මෙ වෙහෙර්හි වසන බික්‌සඟ්හිමියන් විසින් බිලී පසොස්සල්හි නැඟී සියු අර

10 ක් මෙනෙහිකොට් දැහිට් කිසැ නිමවය් සිකකරණ්හි කියූ සෙයින් සිවුර් හැන්දැ පෙරෙවැ ඇත්වෙහෙරැ ලහා

11 ග් අවුද් තේ පිරිත් කොට් බැසැ හමබුබන් ගතැයුතු ගිලන්වැමෙන් ලභාග් ඉයැ නො යහන හිමියනට වෙදුන්

12 කියූ සැන්දෑවසග් දියැයුතු මෙ වෙහෙරැ වැසැ වනවළා කියන බික්සඟ්හිමියනට් කඩින් පිඩින් වස

13 ග් පසක් ඉසා සුතත් වළා කියන බික්සඟ්හිමියනට් වසග් සතක් ඉසා බිදම්වලා කියන බික්

14 සඟ්හිමියනට්වසග් දොළොසක් ඉසා දියැ යුතු ඉසා දායකයන් පිරිකපා සඟ්නට්‍ දෙනු කළ පස

15 නො පිරිහෙළා දියැ යුතු මෙ වෙහෙරැ ආවු තුවාක් අවසැ බද් ගම්බිම් මෙහි මෙ පසක් දී නිබද්වැ වැසැ වළ

16 න්ද මුත් බදවස් හා එක්කුසවැ නො වැළැන්දියැ යුතු සග්මැගින් කැමියනට් වජාරන් දහවුත්

17 මුන් පුගුල්වැ නො වැජෑරිය යුතු නො දැහැවිය යුතුමෙ වෙහෙරැ වසන බික්සඟ් හිමියන් ඇත්වෙහෙරැ

18 බද් තුවාක් තන්හි කුමබුර් අරුබ්ඇය් කවරු පරියායෙන් නො වැළැන්දියැ යුතු තුමන් පිළිබඳුන්විසි

19 න් ඇත්වෙහෙරැ අබැදිතාක් තන්හි ඉසිරැ නො කටැ දියැ යුතු මෙ සිරිත් ඉකුත් හිමියන් මෙ වෙහෙරේහි

20 නොවිසියැ යුතු නකා බලන හිමියන් ඉසා වෙහර් පිරිවහනුවා ඉසා නියම්ජෙටු ඉසා ආකැමියා ඉසා

21 පසක්කැමියා ඉසා වෙහෙර්ලෙයා ඉසා කරඩ්ලෙයාඉසා කරඬු අත්සමුඇතුල්වැ මෙතුවාක්‌ ජනා අබ

22 හය්ගිරි නකය්හි දෙමුළින් සාහනුවට් වැඩි සඟුන් සැමැඟින් ඇත්වෙහෙර් හින්ද කම්තැන්කොට් ඇ

23 ගුළ බැහැරි අයවිය ඈය් කම් කටැයුතු ඇතුළ බැහැරි අයවියෙහි යුත් කැමියන් නැසුවාක් දෙනුව

24 ට් නිසි කුඩින් ඇපැ ගෙනැ කම්තැන් සැමැගින් තිබියැයුත මෙ වෙහෙරැ වසන හිමියන් පිලිබඳුන් නිසිද්

25 හොත් මෙහෙයැ නො තිබියැයුතු  හැරිය යුතු කැමියන් ලෙකම් කරණාවූ දැයක් ගෙන හැරිය යුත මුන්දුකර

26 ඩු කම්තැන් කැමියන් හසින් හස්කොට්දාගෙ කැමියන්ත පසැකින් දාගෙහි තිබියැ යුතු මෙ වෙහෙර්හි යුත්

27 කැමියන් කෙරෙන් වෙහෙරට් කැමින් අනොබ ගිය කෙනෙකුන් මුත් තැනැසිටි කැමි යන් කෙරෙන් වටි ඔනා තැ

28 නැ ඉසි සාල් ගන්නා තැනැ ඉසා පෙරෙවරු හම්බු බත්සාහන තැනැ ඉසා තුන් ජනකුකෙරෙන් නො උනුවැ ප

29 සැකැ සිටියැ යුතු ඇත්වෙහෙර් දාගෙ පිළිබද්කවරිවතකුද්පිරුල් නොදියැ යුතුකැමියන් විකණිප්

30 නො ගැතැ යුතු මෙහෙයැ බද් මිනිසුන් කැමියන්තුමනට් මෙහෙ නොගතැයුතුඅනොබ  මෙහෙයට් නොදියැ යුතු

31 කතුමහසෑයෙහි කමනවාමට් දම්ගමියෙන් දුන්පයලඇත් වෙහෙරේ කැමියන් බලා ගෙනැ දාගැබ්හි

32 කම්නවාම්කැරැවියැ යුතු කීර්බඩ්පවු දාගැබ්හි අරකට් ඇල්ගමියෙන් දුන් දෙකිරිය දී අ රක්

33 කැරරැවියැ යු තු දාගෙහි ඉසා මඟුල්මහසල පිළිමගෙහි ඉසා මහබෝය්ගෙහි ඉසා නයින්දැ ඉසා මිණිතා

34 ල් දෙව්දුන් ගෙහි ඉසාකතුමහසෑයෙහිඉසා කිර්බඩ්පවු දාගැබ්හි ඉසා උඩ්ගලැ යට්ගලැ ඈත්වෙ

35 හෙර් පිළිබද් දාගැබ්හි ඉසාමෙතුවාක් තන්හි පිජ් නිවන් ඉසා ඇත්වෙහෙරින් රන් එක්සීයක් කළ

36 න්ද් ඉසා වී දස යහලක් ඉසා දෙතුවාක්‌ ගෙනැ හවුරුදු පතා මෙ වෙහෙර්හි  දාගැබ් ඇය් හැම තැන්හි

37 තවාම් කැරැවියැ යුතු දාගෙපිලිමගෙහි බද්ගුතෑ කරන්දෑ දෙගැම්හි දුම්මලස්සමුන් ගෙදඩ් කොදඩ්

38 කැරැ පෙරලිවර් බැළැ වෙහෙරට් ගතැයුතු කිර්බඩ් පවුයෙහිගසගැසියෙන් තුනින් එකක් ඉසාමෙ

39 හි සඟ්වැල්ලෙහි ගෙකුලි ඉසා මනුවෑසර ඉසා ලභිනියපවුයෙහි  උ ඩැසි යටැසි දෙවෑ සර ඉසා මෙහි ස

40 ග්වැල්ල ඉසා පහතැවිල් වට්හි බිම් ඉසා පොරොදෙනී ජොකුණ වටැ බිම් ඉසා මෙ තුවාක් තන්හි ලබනු

41 වෙහෙරට් ගතැයුතු වෙහෙර් දසුන් හා කැමියන්මුත් වෙහෙර් බිමැහුන් කුඩින් ගෙන් බිම් සොවස් නිසිසෙ

42 යින් වෙහෙරට් ගතයුතු කහසන්වැගත් වෙසට් නො අනුරුකියවිකිය ඇයි කම්කරනුවන පණිවා

43 කරනුවන ගල්වැටැ නො විසියැ දියැයුතු සුදසුන් වත් වෙහෙරට්මුත් කැමියන් නො ගතයුතු මෙ වෙහෙ

44 රැ බද් තුවාක් ගම්බිම් කැරැයෙහි බැන්දැ සලසත් මුත් පාට්ට්නො දියැයුතු තුන් දා  වර් මුත් පොහො මගු

45 ල් ඈයි සෙසු වර් නො ගතැයුතුකැමියන් වෙහෙර්දසුන් ජිවෙල්කොට් දුනුවක්මුත් ඇත්වෙහෙරැ බද්තුවා

46  ක් තන්හි උකස්‌ පමණු පාට්ට කැරැ කුමබුර් අරුබ් ඈයි නො වැළන්ඳීයැ යුතු වෙහෙරට් කැමින් ගිය කැ

47 මියන් හස්කරුවන් දෙන පෙරෙ සිරිත් බිලි සාල් මුත් රටින් වැටුම් නො ගතැයුතු කුඩින්ගෙන් පඩු

48 ර් නො ගතැයුතු මෙකුන්ගෙන් ගෙගොන් ගෙනැ කැමියන් තුමනට්ගොවිකම්  නො කැරැවියැයුතු හස්කරු පර

49 පුරෙන් වැටෙන කැරැ කුම්බුර් නො වැටියැ හෙත් මුත්හැරු නො ගතැයුතු වතු පැනට් වැදැ අනියා නොකටැයුතු

50 ගස්කොල් නො කැපියැයුතු මෙ වෙහෙරැ ආවු තුවාක් ගම්බිම්හි තලන් මිවන් ඈය් පලරුක් කම්තැන් සැ

51 මැගින් දුනමුත් නො කැපියැ දියැයුතු කුඩින් කල වරජක් ඇත ගම් සිරිත්දඩ් කිරා කිරූදඩ් මිනැ ඇකැ

52 අවටැ සොළොස් රියන් ගැමිබුරු රියන් කබුළ්  බැගින් ගෙනැ වැව් මෙහෙ කැරැ වියැ යුතු නො කළ කරු දඩ් ග

53 තැයුතු මෙ වෙහෙරැ ආවුතුවාක්‌ ගම්බිම්හි ලබනුවනට් ජිවෙල්කොට් දුනුවක්‌ මුත් තුබුතාක්‌ තන්හි

54 කම්තැන් සැමැගින්පසක් වන සෙයින්ආකළ තුවාක් පස්පොත්හි ලියැවියැ යුතු මහපා වට්ට ඉසා

55 ලබනුවනට් ඉසා කම්නවාමට් ඉසා දවස්ගතා වියවුතුවාක්‌ පස්පොත්හි ලියවා කම්තැන් සැ

56 මැගින් අත්වතු කරාය් සන් ඔතමනවුන්සනින් පටවස් මුන්දු කරඬුයෙහි තබා මස් මස්පතා මෙ

57 අත්වතු පළා එක් අත්වතු කොට් හවුරුදුයෙහි දොළොස් අත්වතුයෙන් හවුරුදු අවසන්හි ලෙකම්

58 කරාය් සඟ්මැන්දැ පන්වා නිමවියැයුතු මෙ සිරිත් ඉකුත් කැමියන් ගෙදඩ් ගෙනැමෙහෙයින් හැරියැ යුතු

පුවරුව බී

1 නකාබලන හිමියනට් දවස්පතා සාල් එක් නැලියක් ඉසා වසන් බණැ රන් එක් කළන්ද් සතර් අක

2 ක් ඉසා පැවැරුණ් බණැ ද් මෙතෙක් මෙ ඉසා නියම් ජෙටක්හට් පිවෙල් පස් කිරියක් ඉසා දවස් පතා සාල්

3 එක් නැලියක් ඉසා හවුරුදුවකට් සෙතුවමට් මල් මිලැ පසලොස් කළැන්දැක් ආකැමියා ඉසා වෙහෙ

4 ර් ලෙයා ඉසා කර්ඩ් ලෙයා ඉසා කරඬු අත්සමු ඉසා පසක්කැමියා ඉසා එක්නට්පස් කිරි බැගින් ඉසා

5 පිරිවහනු වනකැමියක්හට්එක් කිරි දෙ පයක් ඉසා සාල් දෙ අඩ්මනාක් ඉසා සැරැයින් ගන්නක්හ

6 ට් දෙ පයක් ඉසා සාල් දෙපතක් ඉසා සාල් එකඩ්මනාක් ඉසා මගුල් ජෙටක්හට් එක් කිරියක් ඉසා දමියෙන්වසගක් ඉසා

7 හවු රුදුවකට් සෙතුවමට් මල් මිලැතුන් කළන්ද් දෙ අකක් ඉසා වත්සිනාකැමියක් හට් එක් කිරියක්

8 ඉසා දැමියෙන් වසගක් ඉසා සොම්නස් මහබො මඟුලෙහි පිලියට් එක් කළන්දක් ඉසා මැටි පතක්හට්

9 එක් පයක් ඉසා සාල් දෙපතක් ඉසා පිටස්සමක්හට් ඉසාරජ්ගේ උපැනි කැමිය ක්හට් ඉසා එක්න

10 ‍‍ එක් කිරි දෙ පා බැගින් ඉසා එක්නට් දෙ අඩ්මනා බැගින් සාල් ඉසා ඔල් කැමියකිහට් දෙ පයක් ඉසා

11 සාල් එකඩමනා දෙ පතක් ඉසා පියන්ගල් පෙරෙ වැළියක්හට්දෙ පයක් ඉසා දමියෙන් වසගක් ඉසා 

12 රුවනසුන් මහබො මගුලෙහි පිලියට් එක් කලන්දක් ඉසා පවු පෙරෙවැළියක්හට් දෙ පයක් ඉසා දමියෙ

13 ත් වසගක් ඉසා ඇළිනාවක්‌හට්  දෙ පයක් ඉසා සාල එකඩමනා එක් පතක් ඉසා ඇලී එකෙළොසක් ඉසා

14 එක්නට් දෙ පා බැගින් ඉසා දමියෙන් එක් බැගින් වසග් ඉසා වට්නා වැරි සතරක් ඉසා එක්නට් එක

15 ඩ්මනා බැගින් සාල් ඉසා එක්නට් ජිවෙල් දෙ පා බැගින් ඉසා මෙ වෙහෙර්හි බික්සඟ්හිමියනට වසැග

16 න් සිවුර් සාහා එක්කෙනෙක්නට් ලදු සිවුර් සාහන කැමියන් බෙදා ගතයුතු ඉසා වෙහෙර් අත්සම් දෙ ජ

17 තක්හට් එක්නට් දෙ පා බැගින් ඉසා සාල් එකඩ්මනා එක් පත් බැගින් ඉසා කොට රැකිනාවක්හට් දෙ ප

18 යක් ඉසා සාල් එකඩමනා දෙ පතක් ඉසා කොට රැකියක්හට් දෙ පයක් ඉසා සාල් එකඩමනාක් ඉසා ජෙ

19 ට්මවට් එක් පයක් ඉසා සාල් එකඩමනාදෙ පතක් ඉසා බත්ගෙ ලැදියට්එක් පයක් ඉසා නසාල් එකඩ්

20 මනා දෙ පතක් ඉසා මිඩි වැජෑර්මක්හට්දෙ පයක් ඉසා වට්මිඩි සුවිසි-ජනකු ඉසා එක්නට් එක්පා බැ

21 ගින් ඉසා හවුරුදුවකට් පිළිවරට්එක්නට් එක් කලන්ද්බැගින් ඉසා සඟ්වැලිඋපැනි කැමියක්හට්

22 එක් කිරියක් ඉසා සාල් එකඩ්මනාක් ඉසා පිසන සලයින් දොළොස් ජනක්හුඉසා එක්නට් කලොළගැ

23 මින් එක් කිරි දෙ පා බැගින් ඉසා සලාජෙටක්හට් සාල් එකඩ්මනා එක් පතක් ඉසා දර් නහා බත් පක් ස

24 ලයක්හට් සාල් තුනඩ්මනාක් ඉසා නො පිසැ දර් නැගු සලක්යට්ඉසා ගමන්වර් ගිය සලයක්හ

25 ට් ඉසා එක්නට් සාල් දෙ අඩ්මනා බැගින් ඉසා නැතු දරැ බත් පක් සලයක්හිට් සාල් එතඩ්මනාක් ඉසා

26 පහාවැසිජෙටක්හට් දෙ පයක් ඉසා සාල් එකඩ්මනා එක් පතක් ඉසා පහාවැසි එකළොසක් ඉසා එක්

27 නට් දෙ පා බැගින් ඉසා එක්නට් සාල් එකඩ්මනා  බැගින් ඉසා දවස් පතා යලා පසක් දෙන කුම්බල් පස්

28 ජනක්හට් එක්නට් එක් කිරි බැගින් ඉසා මස් මස් පතා පා දසයක් හා කුම්බු දසයක් දෙන පාකුම්බලක්

29 හට් දෙ කිරියක් ඉසා සාල් දෙ අඩ්මනාක් ඉසා මසකට් පැරැහැනක් දෙන පැරැ හැන් දියක්හට් එක් කි

30 රි දෙ පයක් ඉසා වෙදෙක්හට් දෙතිසෑසෙණෙන්‌ නියැපැළියාක් ඉසා දමියෙන් වසගක් ඉසා පුහුඬා වෙදක්

31 හට් දෙ පයක් ඉසා දමියෙන් වසගක් ඉසා මඩො වුවක්හට් එක් කිරි දෙපයක් ඉසා දමියෙන් වසගක්

32 ඉසා නැකැතියක්හට් දෙ කිරියක් ඉසා දමියෙන් වසගක් ඉසා නැවියක්හට් එක් කිරියක් ඉසා දමියෙ

33  න් වසගක් ඉසා දාගෙ අ ත්සමක්හට් ඉසා ගණජෙටුවක්‌හට් ඉසා කරඩ්ලෙයක්හට් ඉසා වර් ජෙටු තු

34 න් ජනක්හට් ඉසා මෙක්නට් ජිවෙල් කරන්දගම ඉසා වරු දුම්මලස්සමිනට් දමියෙන් වසග් සතර

35 ක් ඉසා දාගෙහි වැට් තෙලට් මෙ තැමින් පයලක් ඉසා දාගෙහි හෙළිමල් ඔනා මල්වර් දෙ ජනක්හට් මෙ ගැමි

36 න් දෙ කිරියක් ඉසා දමියෙන් එක් බැගින් වසග් ඉසා මසකට් එක් සිය විසි බැගින් මල් දෙන මහනෙල්

37 ගොවුවක්‌හට් සපුතමියෙන්දෙ කිරියක් ඉසා සිත්තරක්හට් දෙ කිරියක් ඉසා දාගෙ රක්නා රට්ලදුව

38 ක්හට් සාල් එක්නැළියක් ඉසා මහබුදුන්ගෙහි දුම්මලස්සම් ස ජනක්හට් ඉසා ඛණ්වජාරන දමි

39 නට් ඉසා ඇදුරදමිනට් ඉසා දමින් ස ජනක්හට් ඉසා මෙක්නට් ගුනෑගම ඉසා මහබුදුන්ගෙහි මල්

40 වරක්හට් මෙ ගැමින් දෙ පයක් ඉසා දමියෙන් වසගක් ඉසා මෙ ගැමැ දුම්මලස්සම් තට් දමියෙන් දෙ ව

41 සගක් ඉසා මඟුල්මහසලපිළිමගෙහි  පුණකැමියක්හට් ඉසා කමස්සමක්හට් ඉසා එක්නට් දෙ පා

42 බැගින් ඉසා එක්නට් එකඩ්මනා දෙ පත් බැගින් සාල් ඉසා දාගෙහි බුද්බිසොවට් තෙල් ගන්නා එක් පොටාක්

43 ඉසා දිය ජරහන එක් තුඑලක් ඉසා පිළිමගෙහිද් මෙතෙක්මෙ ඉසා කම්තැන් ලෙදරුවක්හට් එක්කිරි

44 දෙ පයක් ඉසා සාල් දෙ අඩ්මනාක් ඉසා වඩු මහඇදුරක්හට් බොඩවෙහෙර සෙණයඉසා ඇදුරවඩු දෙ ජ

45 තක්හට් ඉසා සිර්වඩු අට් ජනක්හට් ඉසා උළදෙ ජනක්හට් ඉසා මෙක්නට් වඩුදෙවැගම ඉසා ක

46 ටුවඩු දෙ ජනක්හු ඉසා එක්නට් එක් කිරි බැගින් ඉසා මිනිර් මහඇදුර් දෙ ජනක්හු ඉසා එක්නට් තු

47 න් කිරි බැගින් ඉසා කම්බුර්දෙ ජනක්හු ඉසා එක්නට් එක් කිරි බැගින් ඉසා සුනුබොලේනට් සුනුබොල් දෙවැ

48 ගම ඉසා ගැල්ලන් ස ජනක්හු ඉසා මෙක්නට් දුනුමුගම ඉසා කම්නවැමැ කැබිළි ජෙටක්හට් එක් කිරි

49 යක් ඉසා සාල් එක්ඩ්මනා එක් පතක් ඉසා කැබිළි දොළොස් ජනක්හට් එකඩ්මනා බැගින් සාල් ඉසා මෙක්

50 නට් ජිවෙල් දෙ පා බැගින් ඉසා නවගුණ මහා සෑයෙහි ඉසා නැටවිය මහා සෑයෙහි ඉසා ඇමබුදු දාගැබ්හි ඉසා

51 සැගොව්වන් තුන් ජනක්හට් එක්නට් දෙ පා බැගින් ඉසා මෙ වෙහෙරැ උඩ්ගලැ  යටිගලැ ඇත්වෙහෙර පිළිබ

52 ද් දාගැබ් ඈ ය් හැමැන්දෑ දැගැ රක්නානට් දමියෙන් එක් බැගින් වසග් දියැ යුතු ඉසා දාගෙහි ඉසා පිලිමගෙ

53 හි ඉසා බත්ගෙහි ඉසා මෙහෙකරන මිනිසුන් ඉසා පිළි ඉසා පොරොනා කසු ඉසා හිස්කොල් ඉසා අපුලන රද

54 වුන් දෙ ජනක්හු ඉසා මෙක්නට් මඟුලවැ තුන්කිරිය ඉසාමෙ වෙහෙරැ බද්තුවාක් ගම්බිම්හි මඟ් මහව

55 ඊ කුලී මෙලාට්සි මෙ වෙහෙරට් මෙ නින්දකොට් ගතැයුතු ඉසා මඟ්ගීව පියගිවනොවද්නා කොට් ඉසා කණෑවැවැ

56 දිය වන් තාක්තන්හි පෙරෙ දෙමෙල් කැලැ පෙරෙ සිරිත් දිය බෙදුම් මෙ වෙහෙරට් මෙ ගතැයුතුඉසා මෙ වෙහෙර්හි

57 බද්තුවාක් ගම්බිම් කවරු පරියායෙන් උකස්‌ පමුණුනො දියැයුතු ඉසා ගතුවන් රනැ නො හිමිකොට් වෙහෙ

58 රට් මෙ නවතා ගතැයුතු ඉසා දුනුවන් දෙස් යවනු කොට් මෙ නියැමින් තුබූ මෙසිරිත් නො ඉක්මැ වැටියැ යුතු

අනුවාදය

                           (සංඝයා පිලිබඳ වත් සිරිත්)

1  ශ්‍රී භාරවූ(සම්පත්තියෙන් පිරුණු) ක්ෂත්‍රිය වංශයට කේතුවක් වැනිවූ ඔක්කාක රාජ පරම්පරාවෙන් පහළ වූ (බැස්සා වූ) රාජෝත්තම අභාසලමෙවන් මහ රජු නිසා

2 එම වංශයෙන් සමාන ජාති ඇති දෙව්ගොන් බිසෝ රැජිනගේ කුසයෙහි ඉපදී,ආදිපාද,මහාදිපාද තනතුරු සැප විඳ පිළිවෙළ නොඉක්මවා

3 රාජ්‍යයට පත් සත්ව තමාගේ ශොභාවෙන් ලංකාද්වීපය හොබවමින්(ප්‍රසන්න කරමින් සිට),ශ්‍රී සංඝබෝධි අභය මහ රජු තමන් සේසත් එසවූ (රජ පැමිණි)

4 දහසවැනි(16) අවුරුද්දෙහි වප්මස පුර පක්ෂයෙහි දසවක් දින යෙහි චේතියගිරි වෙහෙරෙහි ද

5 අභයගිරි වෙහෙරෙහි ද වසන මහා භික්ෂු සංඝයාගේ මහා සන්නිපාතයක් (රැස්වීමක්)කොට,තම සහෝදර රජු විසින්

6 චේතියගිරි විහාරයෙහි පෙර තබන ලද සිරිත් වලින් ද,අභයගිරි විහාරයෙහි සිරිත් වලින් ද,කැමති කරවා ගෙණ

7 මෙම විහාරයට ද මෙම සිරිත් තැබුවහොත් යෝග්‍යයයි සුදුස්සන් හා සසැඳී (අදහස් වශයෙන් එකට ගළපා)මේ විහාරයෙහි වාසය කරන මහා භික්ෂු සංඝයා වහන්සේට ද,

8 දාසයන්ට ද කාර්මිකයන්ට ද (ඔවුන් විසින් කළයුතු)කටයුතුත්,ලබන ආකාරයත්,දියයුතු ආකාරයත්,ප්‍රකාශ කිරීමෙන් එක සමාන කොට

9 මේ සිරිත් තබන ලදී.මේ විහාරයෙහි වසන භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ විසින් ඉතා අළුයම් වේලෙහි අවදිව සතර ආරක්ෂාවන්

10 සිහිකොට දැහැටි(කෑමේ) කටයුතු(මුනකට සේදීම)නිමකොට,සෙවියාවෙහි කියූ අයුරු සිවුරු හැඳ පොරවා ඇතුළු විහාරයෙහි සලාකාග්‍රයට(කුසපත් බෙදන තැනට)පැමිණ

11 මෙත්ත සුත්‍රයෙන් පිරිත් කියා බැස (අවුත්)කැඳ බත් ගත යුතුය රෝගීව සලාකාග්‍රහයට නො යා හැකි ස්වාමීන් වහන්සේලාට,

12 වෙදුන් කියූ විට ආහාර කොටස දිය යුතුය.මේ විහාරයෙහි වාසය කර විනය පිටකය කියන (හදාරණ)භික්ෂුන් වහන්සේලාට වස්ත්‍රයෙන් හා ආහාරයෙන්

13 පස් කොටසක් ද,සුත්‍ර පිටකය හදාරණ භික්‍ෂුන් වහන්සේලාට කොටස් සතක් ද,අභිධර්මය හදාරණ භික්‍ෂුන් වහන්සේලාට

14 කොටස් දොළොසක් ද දිය යුතු ද (වේ)දායකයන් නියම කර සංඝයාට දුන් ප්‍රත්‍යය

15 නො අඩු කොට දිය යුතුයි. මේ විහාරයට අයිති ආවාසයන් වෙත දුන් ගම්බිම් මේ විහාරයෙහිම දැකුම් දී,නිතර වාසය කොට වළඳත් හොත් මිස

16 මෙයට අයත් අන් ආවාසයන් හා එක්කාසුවී නො වැළඳිය යුතුය. සංඝ සාමාග්‍රියෙන්(සංඝයාගේ අනුදැනුම ඇතිව) කාර්මිකයන්ට තර්ජනය කරනු විනා

17 පෞද්ගලිකව(කෝප වන යමක්) නො කිව යුතුය.කෝප නො කළ යුතුයි.මෙම විහාරයෙහි වසන භික්‍ෂු සංඝයා වහන්සේ ඇතුළු විහාරයට

18 අයිති(බද) තාක් තැන්වල කුඹුර ආරාම (වතු)මොනම ක්‍රමයකින් වත් නොවැළඳිය යුතුය.(ප්‍රයෝජන නො ගත යුතුය.)තමාට සබඳ වුවන් ප්‍රතිබද්ධයන් විසින්

19 ඇතුළු විහාරයට අයිති තාක් තන්හි ප්‍රධාන කම් කරන්නට ඉඩ නො දිය යුතුය.මෙම සිරිත් ඉක්මවූ ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙම විහාරයෙහි

20 නො විසිය යුතුය.ආරාමාධිපතින් වහන්සේ ද විහාරය ආරක්‍ෂකයා ද කෘත්‍ය සංවිධායකයා ද භාන්ඩාගාරිකයා ද

21 විහාරයෙහි කටයුතු පරීක්‍ෂා කරන්නා ද විහාර ලේඛකයා ද පෙට්ටි පිලිබඳ ලේඛකයා ද පෙට්ටි භාරකාරයා ද ඇතුළුව මෙකී තාක් දෙනා විසින්

22 අභය ගිරිනිකායෙහි(විහාරයෙහි)චේතියගිරි වාසී-අභයගිරි වාසී යන මුලස්ථාන දෙකින් කටයුතු සිද්ධ කිරීමට පැමිණි සංඝයා සමඟ ඇතුල් වෙහෙරෙහි හිඳ කටයුතු සකස් කොට

23 අභ්‍යන්තර බාහිර අයවැය ආදී කටයුතු කළ යුතුය අභ්‍යන්තර බාහිර අයවැයෙහි නියුක්ත කාර්මිකයන් විසින් නෑසු දෙයක් දීමට

24 සුදුසු දාසයන්ගේ(කම්කරුවන් ගෙන්)ඇප ගෙණ කාර්මික ප්‍රධානයන් සමඟ තැබිය යුතුය. මේ විහාරයෙහි වසන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිබද්ධයින්(නෑයින්) ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වළක්වතොත්

25 ඔවුන් මේ වෙහෙරෙහි නොතැබිය යුතුයි.බැහැර කළ යුතු කාර්මිකයන් ලවා ඔවුන් ලේකම් පොත් ආදිය රැගෙන හැරිය යුතුය.මේ විහාරයේ කටයුතු වල නියුක්ත

26 කාර්මික ප්‍රධානියන්ගේ අත්සනින් සීල් තබා ධාතු ගෘහයෙහි කැමියන්ගෙ පසෙකින්(ඉදිරිපිට දී)දා ගෙහිම තැබිය යුතුයි.මේ විහාරයේ කටයුතු වල නියුක්ත

27 කාර්මිකයන් අතුරින්,විහාරය පිලිබඳ කටයුතු වලට වෙන තැනකට ගිය කෙනෙකුන් හැර,එම ස්ථානයෙහි සිටි කාර්මිකයන් ‍ගෙන් දන් වැට(වෘත්තීය) බහා තබන තැන්ද,

28 සහල් ලබා ගන්නා තැනද,පුර්වාහ්නයෙහි කැඳබත් පිලිගන්නා තැනද, තුන් දෙනෙකුගෙන් නො අඩුව

29 එක් තැනක(පැත්තක) සිටිය යුතුයි ඇතුළු විහාරයෙහි ධාතු ගෘහය පිළිබඳ කවර දෙයක්වත් තාවකාලිකව ණයට නොදිය යුතුයි.කාර්මිකයන් විකුනතත්

30 නොගත යුතුයි.සේවයෙහි බැඳී මිනිසුන් ලවා කාර්මිකයන් විසින් තමන්හට මෙහෙවර නොගත යුතුයි.අන් තැනක මෙහෙයට නොදිය යුතුයි

31කණ්ඨක මහා සෑයෙහි නව කර්මාන්ත පිණිස දම් ගමුවෙන් දුන් පැළ ඇතුළු විහාරයෙහි කාර්මිකයන් විසින් බලා ගෙණ දාගැබෙහි

32 නව කර්මාන්ත කරවිය යුතුයි.ගිරිහණ්ඩ පර්වතයෙහි වූ චෛත්‍යයෙහි ආරක්ෂාවට ඇල් ගමුවෙන් දුන් කිරි දෙක දී එය(ආරක්‍ෂා)

33 කරවිය යුතුයි.ධාතු ගෘහයෙහිද මංගල මහා ශෛල ප්‍රතිමා ගෘහයෙහි ද, මහාබෝධි ගෘහයෙහි ද නයින් ද නම් ගෘහයෙහි ද, මිනිතලේ

34 දෙව්දුවගේ ගෙහි ද කණ්ටක සෑයෙහි ද ගිරිහණ්ඩ පර්වත දාගැබෙහි ද පර්වතය උඩ සහ පහත ද ඇතුළු

35 වෙහෙර (යන තැන්වලට)අයත් චෛතයයන්හි ද මෙකී තාක් තන්හි පුජා වස්තු ඇතුළු වෙහෙරින් රන්(කහවණු) කලන්

36 සියයක් ද වී දස යාළක් ද (කරත්ත දසයක් ද) මෙකී තාක් දේ ගෙණ අවුරුදු පතා මේ විහාරයෙහි චෛත්‍යාදී සෑම තන්හි කර්මාන්ත

37 හා නව කර්මාන්ත කරවිය යුතුය.ධාතු ගෘහයට හා ප්‍රතිමා ගෘහයට අයත් ගුණැ කරන්ද යන ගම් දෙකෙහි දුම් හා මල් සපයන්නන්ගේ ගෘහ දඩය.කුඩා දඩයක්

38 කොට.පෙරළි කාරයන්ගේ කුලිය විහාරයට ගතයුතුයි. ගිරි භණ්ඩ පර්වතයෙහි ලොකු කුඩා ගස්වලින් තුනෙන් එකක් ද, මෙහි

39 සංවැල්ලෙහි ගෙවල් කුලී ද.මනුවෑසර වැව ද ලිහිණිය පර්වතයෙහි උඩ යට වැව් දෙක ද.

40 හංවැල්ල ද පොරාදෙණිය නම් ගමෙහි වූ පොකුණ හාත්පස භුමිය ද (යන)මෙකී තාක් තන්හි ලාභය

41 විහාරයට ගතයුතුය.විහාර දාසයන් හා විහාර කාර්මිකයන් හැර විහාර භුමියෙහි සිටින ගම් වැසියන්ගෙන් බිම් බද්ද නිසි ලෙසින්

42 විහාරයට ගතයුතුය. කාෂාය වස්ත්‍රධාරීව(කහවත් හැඳීයෙකුව)ගත් වේශයට (භික්‍ෂු වේශයට)නුසුදුසු මිලයට ගණු දෙණු(කය වික්කය) ආදී වැඩකරන්නන් ට ද ප්‍රාණඝාතය

43 කරන්නන්ට ද පර්වතය(අසල)වසන්නට ඉඩ නො දිය යුතුයි.දැකුම්කළු බඩු විහාරයට විනා කැමියන් විසින් නො ගතයුතුයි.

44 අයත් ගම්බිම් කාර්යයෙහි මේ විහාරයට සලසනු විනා(කරනා රාජකාරිය වෙනුවට අයත් කොට දෙනු විනා)බදු නොදිය යුතුයි.තුන් දින කට ලැබෙන නිවාඩුව හැර බොහෝ(නිවාඩු) මංගල

45 නිවාඩු(වර්)ආදිය නො ගත යුතුයි. විහාර කැමියන් හා විහාර දාසයන් විසින්(දිවෙල්)ජීවිකා වෘත්තීය කොට දුන් දෙයක් විනා ඇතුළු වෙහෙරට අයත් තාක්

46 තන්හි උකස්‌ කිරීම ප්‍රවේනි කොට දීම හෝ බදු දීම කොට කුඹුරු ආරාම වතු ආදිය පරිභෝග නො කළ යුතුය.විහාරය පිණිස වැඩකට ගිය

47 කැමියන් විසින් ශස්‍ය කාරයන්(ගොවියන්)දෙන පුර්ව චාරිත්‍රය වූ බිලී සහල් හැර රටින් වැටුප් නො ගත යුතුය. විහාර ගම්වැසියන්ගෙන් පඬුරු(අල්ලස්)

48 නොගත යුතුය. මේ කුඩින් ගෙන් ගොන් බාන් (ගෙගොන්) ගෙන කාර්මිකයන් විසින් තමන්ගේ ගොවිකම් නො කරවිය යුතුය.ගොවීන්ගේ

49 පරම්පරාවෙන් පැවතෙන කැරැ කුඹුරු නොපැවැත්විය හැකි නම් මිස නොගත යුතුය.වතු පිටිවලට ගොස් අකටයුතු කම් නොකට යුතුය.

50 ගහකොල නො කැපිය යුතුය. මේ විහාරයට අයිති තාක් ගම්බිම්වල තල-මී ඵල හටගන්නා වෘක්ෂ කැමිනායක යන්

51 සමගියෙන්(කැමැත්තෙන්) දුන්නොත් විනා කපන්නට ඉඩ නොදිය යුතුය. වෙහෙර ගම්වැසියන් කළ වරදක් ඇතහොත් ගම්නි වූ සිරිත් අනුව දඩය ප්‍රමාණ කොට එම කිරණ දඩය මැන ඒවා සලකුණු කොට

52 අවට සොලොස්රියන් ප්‍රමාණ වූ ද ගැඹුරින් රියනක් ප්‍රමාණ වූ ද කැබැල්ල බැගින් ගෙන වැව් කර්මාන්ත කරවිය යුතු ද වේ.(එය)නොකළහොත් ප්‍රමාණ කළ දඩය

53 ගත යුතුය.මේ විහාරයට අයිති තාක් ගම්වල අයබදු අය කරන්නන්ට ජීවිකාවෘත්තීය කොට දුන් කොටසක් හැර ඉතිරි තැන්වල

54 ප්‍රධාන කැමියන් සමග ප්‍රත්‍යක්ෂ වන පරිදි අය කළතාක්(දේ) පඤ්චිකා පොතෙහි ලිවිය යුතුය.මහපාක වෘත්තියට ද

55 අයබදු අය කරන්නන්ට ද කර්මාන්ත නව කර්මාන්ත වලට ද දිනපතා වියදම් වූ තාක් පඤ්චිකා පොතෙහි ලියවා කාර්මික ප්‍රධානයන්

56 සමගින් (කැමැත්තෙන්) අත් පොතෙහි ලියා අත්සන් තැබිය යුත්තන් ගෙන් අත්සනින් අත්සන් කරවා මුද්‍රිත පෙට්ටියෙහි තබා මාසයක් පාසා දීමේ (දෛනික)

57 අත්පොත් ඉවත් කොට එක් අත්පොතකට ගෙණ,අවුරුද්දේ දොළොස් අත් පොත් වලින් අවුරුද්ද අවසානයෙහි ලේකම්

58 පොතෙහි ලියවා සංඝයා ඉදිරියෙහි කියවා නිම කළ යුතුය. මේ චාරිත්‍ර ඉක්මවූ කාර්මිකයන්ගේ ගෙවල් දඩ වශයෙන් ගෙණ සේවයෙන් පහ කළ යුතුය.

දෙවැනි ලිපිය

1 ආරාමාධිපතින් වහන්සේට දිනපතා සහල් එක් නැලියක්ද වස්සාන බණේ දී(වස්වසන දින උත්සවයේ දේශනය සඳහා)රන් කැළණ එකක් හා අක සතරක් ද(කහවනු 1 1/2 ක් ද)

2  පවාරණ (දින)ධර්ම දේශනාවේදී ද එම ප්‍රමාණයම ද,කම්කරු ප්‍රධානයෙකුට දිවෙල් පිණිස පස්කිරියක් ද, දිනපතා සහල්

3 එක නැළියක්ද,අවුරුද්දකට සුදු කිරීමට හා මල් මිලට රන් කලන් 15 ක් ද, භාණ්ඩාගාරිකයා ද විහාර

4 ලේඛකයා ද කරඬු පිළිබඳ ලේඛකයා ද කරඬු සීල් තබන්නා ද පරීක්ෂකයා ද යන මොවුන් ගෙන් එක් කෙනෙකුට පස් කිරිය බැගින් ද

5 ආරක්‍ෂක වෘත්තියෙහි කාර්මිකයෙකුට කිරි එකක් හා දෙපැළක් ද සහල් දෙ අඩමනාවක් ද විහාරය සරසන්නෙකුට

6 කිරි භාගයක බිම ද සහල් එක මනාවක්ද,උත්සව සංවිධායකයෙකුට කිරි එකක් ද දමියෙන් කොටසක් ද

7 අවුරුද්දකට සුදු කිරීම් මල් (සැපයීම්)වලට රන් තුන් කලන් අක දෙකක් ද පහන් වැටී සපයන්නෙකුට එක් කිරියක් ද,

8 දමියෙන් කොටසක් ද මහා බෝධිය පිලිබඳ ප්‍රීත්‍යුසවයේදී වස්ත්‍රවලට එක් කලඳක් ද මැටි පාත්‍ර සාදන්නෙකුට

9 (කිරියකින්) පාදයක් (කාලක්) ද සහල් දෙපතක් ද වෙහෙරින් පිටත වැඩ කරන්නෙකුට හා රජයෙහි උපන් හෝ සේවය කරන කාර්මිකයකුහට ද එක් කෙනෙකුට

10 කිරි එකහමාර බැගින් ද (ද්විපාද)එක් කෙනෙකුට අඩමනා දෙකක් බැගින් සහල් ද,සොලී බෙර ගසන්නෙකුට පාද දෙකක් ද

11 සහල් එකඩමනා පත දෙකක් ද,පධානඝරය පරිපාලනය කරන්නකුට කිරියෙන් අඩක් ද දැමිය ගමින් කොටසක් ද

12 රතන සුත්‍ර මහාබෝධි මංගලයෙහි වස්ත්‍ර සපයන්නෙකුට එක් කලඳක් ද, පර්වතය පරිපාලනය කරන්නෙකුට කිරියකින් බාගයක් හා දමිය ගමින්

13 කොටසක් ද ජලසම්පාදනය කරන ප්‍රධානයෙකුට (කිරියෙකින්)බාගයක් හා සහල් එකඩමනා එක් පතක් ද ජල සම්පාදකයන් එකොළොස් දෙනෙකු හා

14 එක් එක්කෙනාට දෙ අඩ බැගින් ද දමිය ගමින් එක් කොටස බැගින් ද (වට්නා වැරියන්) කුලීකරුවන් සතර දෙනෙක්ද එක් කෙනෙකු හට

15 එකඩමනා බැගින් සහල් ද එක්කෙනෙකුට දිවෙල් බාගයක් බැගින් ද මෙම විහාරයෙහි භික්‍ෂු සංඝයාට වැඩිමහළු පිළිවෙලින් (වස්සග්ගෙන)

16 සිවුරු සාදා එක්කෙනෙකුට ලැබුණු (කුලිය)සිවුරු සාදන කාර්මිකයන් අතර බෙදා ගත යුතු ද වේ. විහාර කාර්මිකයන්

17 දෙදෙනෙකුට එක් කෙනාට (ද්විපාද) බාගය බැගින් ද සහල් එකඩමනාවක් හා එක් පතක් බැගින් ද කෝෂ්ටාගාර ආරක්‍ෂක නායකයෙකුට

18 බාගයක් හා සහල් එකඩමනා පත දෙකක් ද., බත්ගේ ලැදියකුට එක් පාදයක් ද(කාලක් ද) සහල් එකඩ

19 මනා පත දෙකක් ද,දාසියනට කටයුතු විධානය කරන තැනැත්තියකට පාදද්වයක් ද,කුලියට ගත් දාසියන් සුවිසි දෙනෙක් ද,(ඔවුන් අතරෙන්) එක් අයකුට එක් පාදය

20 බැගින් ද,අවුරුද්දකට රෙදි සපයන්නෙකුට එක් කෙනෙකුට එක් කලඳ පෑගින් ද,විහාරගම්හි උපෑනි කැමියෙකුට

21 එක් කිරියක්ද සහල් එකඩමනාවක් ද බත් උයන සේවකයන් දොළොස් දෙනෙක් ඩ ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුහට තලොල ගමෙන්

22 එක් කිරි(පාදද්වය) බාගය බැගින්ද සලයින්ගේ ජෙ‍්‍යෂඨ යෙතු හැටියට සහල් අඩමනා එකක් හා පත එකක් ද,දර ගෙණවුත් බත් පිසූ

23 සේවකයකුට සහල් අඩමනා තුනක් ද,ඉවීම නො කොට දර පමණක් ගෙනා සේවකයකුට මුරේට ගිය සේවකයෙකුට ද

24 එක්කෙනාට සහල් අඩමනා දෙක බැගින් ද ගෙනා දර(දමා)බත් පිසු සේවකයකුට සහල් එකඩමනාවක් ද

25 ප්‍රාසාදවාසි ජේ්‍යෂ්ඨයකු (පිලිමගෙහි කටයුතු කරන ප්‍රධානයා) ට බාගයක් ද සහල් එකඩමනා එක් පතක් ද ප්‍රාසාදවාසි (සේවකයන්)එකොලොසක් ද, එක්

26 කෙනාට බාගය බැගින් ‍ද සහල් එකඩමනාව බැගින්ද,දිනපතා යලා මැටිකල පසක් දෙන කුඹල් කරුවන් පස්

27 දෙනෙකුට එක් කෙනාට එක් කිරිය බැගින් ද, මාසයක් මාසයක් පාසා පාත්‍රා දහයක් ද කලගෙඩි දහයක් ද දෙන (පාත්‍ර කුම්භාකරයෙකුට)

28 කිරි දෙකක් හා සහල් අඩමනා දෙකක් ද,මාසයකට පෙරහන කඩක් දෙන පෙරහන් දෙන්නෙකුට එක් කිරියක්

29 හා බාගයක්ද,වෙදෙකුට දෙතිසෑ හේනෙන් නින්දගම් වශයෙන් පෑළක් ද දමිය ගමින් කොටසක් ද, කූඩලු වෙදෙක්

30 හට කිරියෙන් බාගයක් ද,දමිය ගමින් කොටසක් ද මන්ඩකයෙකුට(සරසන්නෙකුට)කිරි එකක් හා බාගයක්ද දමිය ගමින් කොටසක්ද

31 නැකැත් කියන්නෙකුට දෙකිරියක් හා දමිය ගමින් කොටසක් ද,කරනවෑමියෙකුට එක් කිරියක් හා දමිය ගමින්

32 කොටසක් ද,ධාතු ගෘහයෙහි භාරකාරයෙකුට ද රණ ප්‍රධානයෙකුට ද,කරඬු පිළිබඳ ලේකම් කෙනෙකුට ද වරින් වර විහාරය ආරක්‍ෂා කරන්නන්

33 තිදෙනෙකුට යන මොවුන්ට දිවෙල් වශයෙන් කරන්දෑ ගම ද,වරින් වර දුම් හා මල් නැතොත් දුම් කබල් සපයන්නකුට දමිය ගමින් කොටස් හතරක් ද,

34 ධාතු ගෙහි  පහන් තෙල් වලට මෙ ගමින් පැලක් ද ධාතු ගෘහයෙහි සුදු නෙළුම් ගෙනෙන මල් කරුවන් දෙදෙනකුට මෙ ගමින්

35 දෙකිරියක් ද දමිය ගමින් එක් කොටසක් බැගින් ද,මාසයකට එකසිය විස්ස බැගින් දෙන මහ තෙල්

36 වවන්නෙකුට පසු ගමියෙන් දෙකිරියක් ද,සිත්තරෙකු හට දෙකිරියක් ද ධාතු ගෘහය රකින දිසාපතිවරයෙකුට

37සහල් එක් නැලියක් හා මහ බුදු මැදුරෙහි දුම්-මල් සපයන සදෙනෙකුට ද බණ දෙසන ධර්මින්ට ද

38 ධර්මි ආචාර්යයන් ස දෙනෙකුට ද යන මොවුන තැට ගුතැගම ද, මහ බුදුගෙහි මල්

39 සපයන්නෙකුට මෙ ගමින් බාගයක් ද දමිය ගමින් කොටසක් ද මෙ ගමේ දුම් හා මල් සපයන්නෙකුට

40 දමිය ගමින් දෙකොටසක් ද මංගල මහා ශෛල ප්‍රතිමා ගෘහයෙහි පුණා(කෙන්ඩි) සපයන්නෙකුට හා කර්මාන්ත භාරකාරයෙකුට ද එක් කෙනෙකුට භාගය

41 බැගින් ද එක් කෙනෙකුට එකඩමනා දෙපත බැගින් සහල් ද ධාතු ගෘහයෙහි බුද්ධාභිශේකයට තෙල් දමන එක් පුටයක්,එනම් බදුනක් (ඔරුවක්)ද

42 ජලය පෙරණ එක් වස්ත්‍රයක්ද ප්‍රතිමා ගෘහයෙහි මෙපමණක් ම ද, කාර්මික නායක ලේඛකයෙකුට

43 කිරි එකහමාරක් ද සහල් අඩමනා දෙකක් ද, වඩු කර්මාන්තය පිලිබඳ ප්‍රධානයෙකුට 'බොධ් වෙහෙර' නම් හේන ද වඩු ආචාර්යවරුන්

44 දෙදෙනෙකුට ද කැටයම් කපන වඩුවන් අටදෙනෙකුට ද උළු වඩුවන් දෙදෙනෙකුට ද යන මොවුන්ට වඩුදෙවෑගම ද,

45 ලී වඩුවන් දෙදෙනෙකුට එක්කෙනෙකුට එක් කිරිය බැගින් ද මණිකාර (ස්වර්නාකාර)මහ ඇදුරන් දෙදෙනෙකුට ද එක් කෙනෙකුට

46තුන් කිරිය බැගින් ද ලෝහ කරුවන් දෙදෙනෙකුට (ද) එක් කෙනාට එක් කිරිය බැගින් ද,හුණු පුලුස්සන්ට සුනුබොල් දෙවැ-

47 ගම ද කරත්තකාරයන් සදෙනෙකු(ද)මොවුන් එක් කෙනෙකුට දුනුමු ගම ද,කර්මාන්ත නව කර්මාන්තවල (නියුක්ත) කැබලි ගමක ප්‍රධානයෙකුට ද එක් කිරියක් ද

48 සහල් එකඩමනාව එක් පතක් ද,කැබලි ගම්වැසි දොළොස් දෙනෙකුට එක් අඩමනාව බැගින් සහල් ද,

49 මොවුන් එක්කෙනාට දිවෙල් වශයෙන් (කිරියෙන්)බාගයක් ද නවගුණ මහා සෑයෙහි ද නැටවිය මහා සෑයෙහි ද අම්බත්ථල චෛත්‍යයෙහි ද

50චෛත්‍යාරක්ෂකයන් තුන් දෙනෙකුට එක්කෙනාට කිරියෙන් බාගය බැගින් ‍ද මේ විහාරයෙහි පර්වතය මුදුනේ හා පර්වතය මුදුනේ හා පර්වතය පහළ ද ඇතුළු වෙහෙරට අයත්

51දාගැබ් ආදිය අතුගා පිරිසිදු කොට රක්නවුන්ට දමියෙන් එක් කොටසක් බැගින් ද දිය යුතු (වේ.) දාගැබෙහි ද පිළිම ගෙහි ද

52 බත් ගෙහි ද (දන් ගෙයි) මෙහෙවර කරන මිනිසුන් ද වස්ත්‍ර ද පොරෝනා කංචුක(සැට්ට) ද හිස්වැසුම් ද සෝදන රජකයන්

53 දෙදෙනෙක් ද යන මොවුන් එක් කෙනෙකුට මගුලව ගමෙහි තුන්කිරියක් ද මේ වෙහෙරට අයිති තාක් ගම්බිම්වල පාර මැද්ද,මහවර්නම් ලොකු බද්ද .

54කුලී බද්ද හා මෙලාට්සි නම් බද්ද මෙම විහාරයට ද තමා අයත් කොට ගත යුතුය .මගතොට දඩාවතේ යන්නන් වැද්ද නොගත යුතුය.කනාවැවෙහි

55 ජලය පැමිනියතාක් තන්හි පුර්වයෙහි ද්‍රවිඩ කාලයෙහි(පැවැති) පුර්වචාරිත්‍රානුකූල දිය බෙදුම් (බද්ද) මෙම විහාරයට ගතයුතු ද(වේ.)

56මේ විහාරයට අයිති තාක් ගම්බිම් කවර ක්‍රමයකින් වත් උකස්‌ වශයෙන් හෝ පමුණු වශයෙන් හෝ නොදිය යුතු ද(වේ.) එසේ ගත්තවුන්ගේ මුදලද අහිමිකොට (තහනම් කොට)විහාරයටම

57 ගතයුතු වේ .දුන් අය රටින් බැහැර යවනසේ මේ නියමයෙන් (රාජ සම්මතයෙන්)තබන ලද මෙම චාරිත්‍ර නොඉක්මවා පැවතිය යුතුය

3 comments:

{ Unknown } at: 3 February 2013 at 02:15 said...

ඉතිහාස කරුණුටික නම්, ඉතාමත් හරවත්. පරණවිතාන මහතා හා සමව සිටිනවා වාගේ. මටත් මේ සම්බන්දයෙන් යමක් කිව හැකි වුවද, මේ වේලාව ප්‍රමාණවත් නැත.

{ yasiru } at: 3 February 2013 at 06:02 said...

මමත් ඉතිහාසයට කැමති කෙනෙක්.හොදට ලියල තියනවා

{ Hasitha Gunasinghe } at: 16 February 2013 at 22:47 said...

හතර වෙනි මිහිඳු රජතුමාගේ මේ හා සමානව වැදගත් වෙන අනික් ලිපිය තමා වේවැල්කැටිය ලිපිය

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2010 • ජනකතා හා ඉතිහාසය • Design by Dzignine